• „Vrtlarski kutak“ - kroz neposredno iskustvo dodira sa zemljom, sadnju, uzgajanje biljaka, promatranje njihovog rasta, djeca razvijaju sva svoja osjetila, psihomotorne vještine i spoznaje u najširem smislu riječi.
  • „Gong terapija“ - uz zvukove gonga, tibetanskih zdjela, ocean bubnja, školjki i ostalih instrumenta, ugodno se opuštamo. Najčešće se koristi i izraz „gong kupka“ radi učinka koji sviranje gonga ima na naše tijelo - kupamo se u zvukovima i vibracijama. Rezultat zvučne kupke su regeneracija našeg tijela i duha, osjećamo se kao da smo odspavali nekoliko sati, a vibraciju još dugo osjetimo u tijelu. Živimo u vremenu kada je stres u gotovo svim područjima našeg života, i kod kuće i na poslu, a užitak u vibracijama gonga je velik jer on jednostavno otplavljuje stres iz našeg tijela te ga vraća u ravnotežu.
  • „Mala keramička radionica“ - oblikujući predmete od keramike osnažujemo i razvijamo posebne vještine, „izoštravamo“ osjetila uz zadovoljstvo stvaranja konačnog proizvoda.
  • “Likovno - kreativne radionice” - odvijaju se koristeći različite materijale i tehnike s posebnim naglaskom na prigodnim temama (Jesenska kreativna radionica; Radionica za Svetog Nikolu, Božićna radionica i Uskrsna radionica) i izradom prigodnih ukrasa. 

 

  IZVJEŠTAJ VANJSKE EVALUACIJE  PROJEKTA ZA 2021. GODINU

„Resocijalizacija ovisnika kroz pomagačke aktivnosti u rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju“

Vanjski evaluator: Sanja Vuletin, mag. psych.

Zagreb, prosinac 2021.

 

 

UVOD

Opći cilj projekta „Resocijalizacija ovisnika kroz pomagačke aktivnosti u rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju“ udruge Jedni za druge je unaprijediti kvalitetu resocijalizacijskog procesa bivših ovisnika o psihoaktivnim tvarima. 

Specifični ciljevi projekta su:

- Unaprijediti psihosocijalne, životne i profesionalne vještine bivših ovisnika o psihoaktivnim tvarima, potrebne za održavanje apstinencije i konstruktivno uključivanje u društvenu zajednicu

Te vještine uključuju osnovne opće psihosocijalne vještine (rješavanje problema, kritičko mišljenje, komunikacijske vještine, svijest o sebi, suočavanje sa stresom) i vještine potrebne za sudjelovanje na tržištu rada (vještine traženja zaposlenja i samoprezentacije poslodavcima).

- Izgraditi kvalitetnije obrasce provođenja slobodnog vremena kod bivših ovisnika kroz prirodnu integraciju 

Uključivanje ugodnih svrhovitih aktivnosti za vrijeme redukcije uporabe droga bitno je u postizanju početne i održavanju daljnje apstinencije. Osim toga, ostvarenjem ovog cilja bivši ovisnici dobivaju podršku za aktivno stvaranje zdrave neformalne socijalne mreže, koja im može pomoći u izbjegavanju recidiva u kriznim situacijama. Uključivanjem u zdrave, kvalitetne i ugodne aktivnosti, bivši ovisnici vrijeme i energiju koja se prethodno angažirala za aktivnosti vezane za uporabu sredstava ovisnosti, sada usmjeravaju na kvalitetnije obrasce.

- Senzibilizirati širu društvenu zajednicu za resocijalizacijske potrebe bivših ovisnika putem promotivnih aktivnosti

Omogućavanjem informacija o primjerima dobre prakse u procesu resocijalizacije ovisnika, mijenja se i javno mišljenje o problemu ovisnosti o drogama na način da i potpora bivšim ovisnicima od šire društvene sredine bude dostupnija i s manje stigmatizacije.

Projektne aktivnosti uključile su 19 izravnih korisnika – apstinenata, bivših ovisnika o alkoholu i drugim psihoaktivnim tvarima.

Neizravni korisnici obuhvaćeni projektnim aktivnostima čine: 

- 11 članova obitelji djece s teškoćama i osobama s invaliditetom i gore navedenih korisnika (roditelji, braća i sestre, partneri/ce, djeca) koji aktivno sudjeluju i pružaju podršku resocijalizaciji i rehabilitaciji korisnika 

- 45 volontera, uglavnom studenata ili stručnjaka pomagačkih struka

- 50 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama (tjelesnim i mentalnim) koji također čine članove udruge je sudjelovalo ili u terapiji jahanjem, u okviru radno-okupacijskih aktivnosti bivših ovisnika i/ili u pripremi kreativnih radova 

- Neizravne korisnike čine i desetero kažnjenika koji su upućeni u Udrugu preko Probacijskog sustava (Uprava za kazneno pravo) na obavljanje društveno korisnog rada kroz aktivnosti Udruge. 

Pristup resocijalizaciji bivših ovisnika u ovom projektu najvećim dijelom se temelji na radnoj terapiji (kroz pomaganje u provođenju terapije jahanjem za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, njezi konja i brizi za imanje), za što su korisnici i educirani. Osim ove skupine aktivnosti, korisnicima su ponuđene aktivnosti namijenjene izgradnji kvalitetnijih obrazaca provođenja slobodnog vremena (posjet humanitarnom  koncertu i Dan obiteljskog druženja) i povećanju zapošljavanja. U izvođenje projekta je bila uključena i partnerska organizacija Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje „Sirius“ koja je pružila uslugu profesionalnog usmjeravanja i podrške za jednog korisnika u trajanju od 5 sati. U kontekstu osnaživanja kapaciteta Udruge, ističemo sudjelovanje educiranih 45 volontera, od kojih je 13 novih za koje je organizirana edukacija o terapiji jahanjem i radu s bivšim ovisnicima. Također se provodila redovita grupna supervizija (uglavnom online putem zbog epidemioloških mjera). Volonteri su u radu s bivšim ovisnicima imali ulogu individualne podrške i praćenja njihovog sudjelovanja u projektu te ispunjavanja plana resocijalizacije, a bili su uključeni i u provođenje radne terapije bivših ovisnika i psihoedukativno – iskustvenih radionica. Ostvareno je ukupno 4002 sati volonterskog rada.

Osim navedenog, volonteri su sudjelovali u uključivanju bivših ovisnika u radionice pod vodstvom dramaturginje Maje Sviben koje su rezultirale  performansom pod nazivom „Slični i različiti“. Performans je, u sklopu obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, izveden 11. i 12.12. na prostoru jahališta te objavljen na društvenim mrežama. 

METODE EVALUACIJE

Vanjska evaluacija projekta usmjerena je, kako na procjenu postignutih rezultata projekta i njihovu održivost, tako i na sam proces provedbe projekta. Pritom se naglasak stavlja na utjecaj projektnih rezultata na ciljanu grupu s fokusom na dugoročno postizanje ciljeva.

Praćenje i vrednovanje provedbe projekta provodilo se kroz kvantitativno i kvalitativno praćenje odvijanja aktivnosti.

Glavne metode postupka evaluacije su uključivale uvid u relevantnu projektnu dokumentaciju i intervjue s projektnim timom i volonterima.

U projektnom prijedlogu su definirani kvantitativni i kvalitativni pokazatelji kojima je vođena evaluacija ishoda. Kvantitativni pokazatelji su uključivali:

 - broj korisnika koji će održati primarnu apstinenciju bez recidiva tijekom trajanja projekta i tijekom jednogodišnjeg razdoblja praćenja (intervju s voditeljicom projekta),

- broj korisnika koji je redovito sudjelovao u predviđenim aktivnostima (intervju s voditeljicom projekta, uvid u potpisne liste),

- kvantitativne rezultate korisničke evaluacije pojedinih aktivnosti.

Kvalitativni evaluacijski podaci su uključivali praćenje individualnog plana resocijalizacije bivšeg ovisnika od strane volontera te njegove psihosocijalne, interpersonalne i intrapersonalne vještine, a što se putem supervizijskih sastanaka izvještavalo voditelju projekta (supervizoru). 

Istaknut ćemo procedure kojima se provodilo vrednovanje postignuća rezultata po glavnim aktivnostima:

a) Prilikom provedbe individualnog programa resocijalizacije monitoring te aktivnosti uključivao je procjenu napretka korisnika i njegovih potreba na tromjesečnoj razini te praćenje ostvarivanja individualnih ciljeva.

b) Korisnici psihoedukativno-iskustvenih radionica svoje su zadovoljstvo iskazali putem evaluacijskih listića. 

c) Neizravni korisnici – svoje su zadovoljstvo iskazači popunjavanjem Online upitničke forme putem Google obrasca.

REZULTATI

Broj korisnika koji je održao primarnu apstinenciju

Tijekom trajanja projekta (od siječnja do prosinca 2021.) u programu resocijalizacije je sudjelovalo ukupno 12 korisnika, od kojih je dvoje novouključeno (11 muškaraca i 1 žena; od toga je bilo 7 muških korisnika s problemom vezanim uz ovisnost o alkoholu, 2 korisnika koji su imali problema s politoksikomanijom, 1 korisnik koji je bio ovisan o kokainu, 1 ovisnik o kanabisu uz štetnu uporabu drugih PAT, a jedna ženska osoba imala je problem ovisnosti o alkoholu). Sveukupno, korisnike ovog projekta čini ukupno 19 apstinenata - bivših ovisnika (o alkoholu i drugim psihoaktivnim tvarima te kocki ili internetu). Korisnici su upućeni u projekt od strane nadležnog psihijatra, najčešće u suradnji s Klinikom za psihijatriju Vrapče te su sudjelovali u planiranim aktivnostima pod uvjetom održavanja apstinencije. Sedmero članova Kluba liječenih alkoholičara Špansko je sudjelovalo u psihoedukativno iskustvenim radionicama.

Od 12 uključenih korisnika u resocijalizacijski program, 10 ih je održalo potpunu apstinenciju tijekom projektnog perioda. Jedan ovisnik (politoksikomanija) je bio u recidivu tijekom ljetnog perioda te je nakon hospitalnog liječenja, u rujnu ponovno nastavio program resocijalizacije u Udruzi. Drugi ovisnik (alkohol) je ušao u recidiv vrlo brzo nakon uključivanja u program Udruge te je upućen u daljnji ambulantni tretman radi stabilizacije. 

Možemo istaknuti da je održanje apstinencije kao jedan od pokazatelja i kriterija uspješnosti ostvarenja projektnih ciljeva ostvaren.

Sudjelovanje korisnika u pojedinim aktivnostima

• Sudjelovanje u individualnom programu resocijalizacije i radnoj terapiji

Uvidom u dostupnu dokumentaciju vidljivo je da je individualni plan resocijalizacije praćen za svakog uključenog korisnika, uključujući i psihosocijalne, interpersonalne i intrapersonalne vještine. 

Od početka projekta za dvoje novih korisnika je ugovoren program resocijalizacije dok je 10 korisnika ostalo uključeno u aktivnosti programa resocijalizacije još od prošlog projektnog perioda. Provođenje i praćenje programa resocijalizacije, obuhvatilo je ukupno 12 korisnika.

Edukacija bivših ovisnika o provođenju terapije jahanjem provodila se individualno, ovisno o dinamici uključivanja korisnika. Ukupno 2 novouključena korisnika su prošla edukaciju za sudjelovanje u provođenju terapije jahanjem za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom koja je trajala 12 sati. Edukacija je uključivala teoretski i praktični dio (njega konja, upoznavanje i korištenje opreme za terapiju jahanjem, upoznavanje s osnovama izvođenja terapije s osobama s invaliditetom).

Terapija se odvijala na imanju Jockey kluba Hrvatske svakog dana u vikendu u trajanju 5 sati (9-14 h), tijekom cijelog projektnog perioda 2021. godine osim tijekom kolovoza zbog korištenja godišnjih odmora. Terapija se izvodila poštujući propisane epidemiološke mjere i uzimajući u obzir meteorološke prilike. Korisnici su, također bili uključeni u njegu konja i održavanje imanja gdje se provodi terapija jahanjem (poslovi čišćenja prostora, održavanje objekata).

U sklopu radne terapije korisnika, održane su i kreativne likovne radionice za djecu s teškoćama.

• Unaprjeđenje psihosocijalnih vještina

U projektnom periodu provedene su 3 psihoedukativno - iskustvene radionice s ciljem osnaživanja samopouzdanja kod bivših ovisnika i jačanja njihovih komunikacijskih vještina. Za kreiranje programa radionica bila su zadužena 3 psihologa – voditelja radionica, a pod supervizijom psihologa-stručnjaka iz područja ovisnosti. 

Odabir tema za psihoedukativne radionice učinjen je u siječnju 2021. Pripremljeni su evaluacijski listići koje su korisnici ispunjavali nakon svake radionice. Zbog epidemiološke situacije vezane uz pandemiju Covid 19, održane su tri radionice uživo na teme:

1. 30.09.2021. - Osobne granice i manipulacija – prisustvovalo 8 korisnika

2. 21.10.2021. – Stavovi i predrasude – prisustvovalo 9 korisnika

3. 25.11.2021. – Sreća i sloboda – prisustvovalo 10 korisnika. 

• Izgradnja kvalitetnijih obrazaca provođenja slobodnog vremena kroz prirodnu integraciju 

Projekt je uključivao i aktivnosti koje imaju za cilj kroz prirodnu integraciju izgraditi kod korisnika kvalitetnije obrasce provođenja slobodnog vremena i stvoriti zdrave socijalne odnose. Zbog epidemiološke situacije, aktivnosti prirodne integracije su bile sužene. Ukupno 2 korisnika je zajedno s volonterima prisustvovalo humanitarnom koncertu u sklopu akcije „(Re)kreativni kvart“ u srpnju 2021. Dan obiteljskog druženja je održan 17.04.2021. gdje su se korisnici družili uz članove obitelji, na otvorenom prostoru uz zajedničku pripremu hrane i poštivanje epidemioloških mjera.

• Senzibilizacija šire društvene zajednice putem promotivnih aktivnosti

Tijek i rezultati projekta su prezentirani stručnoj i općoj javnosti. Udruga je prezentirala projektne aktivnosti, njihove rezultate i daljnje projektne planove putem web stranice Udruge, Facebooka, web portala i distribucijom promotivnog materijala. U nastavku ističemo neke od glavnih aktivnosti senzibilizacije šire zajednice:

- Dan otvorenih vrata - prikaz aktivnosti koje se odvijaju u Udruzi i tradicionalne Male olimpijske igre, održan je 05. lipnja 2021. na prostoru jahališta.

- Mjesec borbe protiv ovisnosti obilježen je izložbom radova - mozaika nastalih od prikupljenih plastičnih čepova koje su na likovnim radionicama pod umjetničkim vodstvom jednog bivšeg ovisnika i jedne volonterke izrađivala djeca s teškoćama i mladi s invaliditetom.

- Performans „Slični i različiti“ pod vodstvom dramaturginje Maje Sviben, rezultat je radionica provodenih tijekom četiri susreta u kojem su sudjelovali volonteri, bivši ovisnici i osobe iz lokalne zajednice. Performans je u sklopu obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti izveden 11. i 12.12. na prostoru jahališta te objavljen na društvenim mrežama. 

Udruga je sudjelovala u snimanju materijala za novi serijal Roberta Knjaza pod nazivom „Osjećaji“ i gostovala je na Hrvatskom katoličkom radiju u emisiji pod pokroviteljstvom EU fondova „Novi valovi dobrote“. Također, sudjelovala je u snimanju emisije HRT 1 „Puls“, a koja se odnosila na tematiku problema ovisnosti. Rad Udruge je bio promoviran i u sklopu humanitarno sportske manifestacije „(Re)kreativni kvart“, koja je imala i svoj humanitarni dio sakupljajući tijekom nekoliko tjedana, kroz aukciju dresova poznatih sportaša, dodatna sredstva za Udrugu.

Uključenost volontera

U projekt je uključen ukupno 45 volontera. Nakon odabira volontera i realiziranog edukacijskog programa za njih, volonteri su sudjelovali u raznovrsnim aktivnostima udruge: u aktivnostima dogovaranja individualnih ciljeva i praćenju bivših ovisnika uz superviziju, u provođenju radno-okupacijske terapije bivših ovisnika, u uključivanju bivših ovisnika u pripreme i izvedbu kreativnih radionica te tijekom aktivnosti prirodne integracije. Također, volonteri su sudjelovali u promotivnim događanjima Udruge putem medija s ciljem senzibilizacije šire društvene zajednice za resocijalizacijske potrebe bivših ovisnika. 

Iz intervjua s voditeljicom projekta, pregledom projektne dokumentacije i prisustvovanjem aktivnostima, saznaje se da su uključeni volonteri uglavnom osobe s obrazovanjem u području pomagačkih djelatnosti (psiholozi, socijalni pedagozi, radni terapeuti, socijalni radnici, fizikalni terapeuti i slično), što je u skladu s dugoročnim planom Udruge o povećanju stručne kvalitete rada volontera. Osim toga, broj volontera nastavio je bilježiti priljev novih volontera, što je primjer dobre prakse po pitanju uključivanja volontera u neposredan rad s korisnicima tijekom provođenja projektnih aktivnosti i ujedno jaka strana ovog projekta.

Korisnička evaluacija aktivnosti

Psihoedukativno iskustvene radionice u 2021. godini Udruga „Jedni za druge“ provela je u suradnji s Klubom liječenih alkoholičara Špansko. Sudionici radionica bili su članovi KLA Špansko i korisnici resocijalizacijskih aktivnosti Udruge „Jedni za druge“. Svaka radionica trajala je 90 minuta a provedene su 3 radionice na ove teme: Osobne granice i manipulacija, Stavovi i predrasude i Sreća i sloboda. Kako bi se procijenila kvaliteta provedenih radionica, kao i zadovoljstvo sudionika, na kraju svake radionice sudionici su ispunili upitnik od 11 pitanja zatvorenog tipa (na koja su odgovarali zaokruživanjem brojeva od 1 (najmanje zadovoljstvo) do 5 (najveće) (Tablice 1.,2. i 3.).

Tablica 1. Procjene korisnika s obzirom na pojedine aspekte 1. radionice (N=8)

zanimljivost teme 4,75

primjenjivost teme 4,63

procjena vlastite aktivnosti 3,75

dijeljenje osobnih informacija s članovima 3,63

otkrivanje nečega novog o sebi 3,13

bolje upoznavanje drugih članova grupe 3,75

zabava na radionici 4,5

osjećaj ugodnosti u grupi 4,75

podržavanje voditelja 4,63

pripremljenost voditelja 4,88

radovanje idućem susretu 4,88

opća ocjena radionice (prosjek svih 11 ocjena) 4,3

 

Tablica 2. Procjene korisnika s obzirom na pojedine aspekte 2. radionice (N=9)

zanimljivost teme 4,78

primjenjivost teme 4,33

procjena vlastite aktivnosti 3,56

dijeljenje osobnih informacija s članovima 4,11

otkrivanje nečega novog o sebi 2,78

bolje upoznavanje drugih članova grupe 3,22

zabava na radionici 4,22

osjećaj ugodnosti u grupi 4,44

podržavanje voditelja 4,44

pripremljenost voditelja 4,56

radovanje idućem susretu 4,56

opća ocjena radionice 4,09

 

Tablica 3. Procjene korisnika s obzirom na pojedine aspekte 3. radionice (N=9)

zanimljivost teme 4,33

primjenjivost teme 4,33

procjena vlastite aktivnosti 3,44

dijeljenje osobnih informacija s članovima 4

otkrivanje nečega novog o sebi 3,56

bolje upoznavanje drugih članova grupe 3,67

zabava na radionici 4,33

osjećaj ugodnosti u grupi 4,56

podržavanje voditelja 4,67

pripremljenost voditelja 4,78

radovanje idućem susretu 4,67

opća ocjena radionice 4,21

 

Komentari sudionika na pitanje što su dobili sudjelovanjem u radionicama: 

„Bolji uvid u sebe.”

“Razumijevanje tuđih prioriteta.”

“Svakako! Uvijek se čuje nešto poučno!”

“Dobio sam puno, naučio sam puno o sebi i drugima.”

“Drukčiji pogled na neke sitnice koje mi život mogu učiniti ljepšim.”

Što se tiče korisničke evaluacije resocijalizacijskog programa, ona je prikupljena od strane 6 resocijalizanata putem Google ankete.

Pri procjeni zadovoljstva programom Udruge, osobljem (volonterima i voditeljima) i organizacijom rada, svi korisnici ističu da su izuzetno zadovoljni.

Odgovori ispitanika koliko im sudjelovanje u programu pomaže u određenim područjima života prikazni su u Grafikonu 1.

Grafikon 1. Procjena korisnika s obzirom na to koliko im program pomaže u određenim područjima života 

 

Na pitanje koja je za njih najveća korist od sudjelovanja u projektu Udruge, korisnici odgovaraju:

- njegovanje samopouzdanja

- to je doprinos mom mentalnom zdravlju

- kvalitetno, zanimljivo i veselo provesti dan na ranču

- psihološka stabilnost

- topla, prijateljska atmosfera

- ugodno druženje sa divnim ljudima.

- druženje i pomoć djeci, okupacija, osjećaj sreće i ispunjenosti.

 

 

Slijede neki od odgovori neizravnih korisnika na pitanje kako se osjećaju po pitanju uključivanja bivših ovisnika u program:

- “Apsolutno podržavam program. Iskustvo s radom udruge, volonterima i članovima je neosporno pozitivan.

- “Obostrana korist, iskustva su čista pozitiva”

- “Izuzetno dragi, divni ljudi.”

- “Vrlo dobra iskustva, sudjelovanje je vrlo korisno za jedne i druge.”

- “Da ne znam vrstu programa koji se provodi ne bih niti znala da su tamo. Od prvog dana smatram da smo tamo svi jedni za druge, odnosno jedni uz druge. Kao čovjeku mi je drago da svojim povjerenjem mogu biti kotačić u stvaranju njihovog samopouzdanja i povratka u svakodnevni život.”

- “Vrlo dobra druženja, na obostrano zadovoljstvo”

- “Socijalna rehabilitacija je važan društveni proces, a naša su iskustva s volonterima samo pozitivna. Imamo povjerenje u njih jer su supervizija i organizacija stručne i kvalitetne.”

- “Odlična ideja da jedni drugima pomažu! Djeca ne primjećuju niti im je važno, važno im je da ih netko sluša i pazi dok su na jahanju, a za bivše ovisnike to znači učiti o strpljenju, ljubavi, radosti koju ta djeca unatoč svemu osjećaju, boravak u prirodi ima višestruku dobit kao i tjelesna aktivnost. To im je i vikend podrška kad je možda najteže izdržati izazove. Svi su pristojni i odnose se prema djeci i roditeljima s poštovanjem.”

- “Jako pozitivno. Vrlo dobro osmišljena terapija pri čemu smo svi na dobitku”

- “Mislim da je to jako dobro i hvale vrijedno. Naša su iskustva pozitivna.”

- “Uzajamna podrška, osnaživanje i razumijevanje”

Kvalitativna analiza odgovora naglašeno govori o tome da su svi roditelji djece s teškoćama iskazali svoje zadovoljstvo i pozitivna iskustva po pitanju uključivanja bivših ovisnika u program i radnu terapiju s djecom, što govori o izuzetnoj klimi međusobnog razumijevanja i podrške i zapravo podcrtava ključne postavke projekta i programa Udruge koja je najbolje predočena i samim imenom - “Jedni za druge”.

 

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Različitim aktivnostima koje Udruga nudi korisnicima je ponuđena podrška u različitim životnim područjima, a aktivnostima koje su se odvijale vikendom se posebno doprinijelo kvalitetnoj strukturi slobodnog vremena bivših ovisnika, posebice zato jer nedostaje sadržaja vikendima koji bi se nudili toj ciljnoj skupini. Kroz projektne aktivnosti njeguje se jedinstven pristup pružanja podrške jedne ranjive skupine drugoj, odnosno bivši ovisnici pomažu volonterima u provođenju terapije jahanjem za osobe s invaliditetom, a osobe s invaliditetom pomažu u resocijalizaciji ovisnika kroz to što im pružaju priliku za uspostavljanje zdravih i novih međuljudskih odnosa koji nisu vezani uz korištenje sredstava ovisnosti.  S jedne strane, tako se poboljšavaju potencijalne psihofizičke sposobnosti djece s teškoćama i osoba s invaliditetom, a s druge strane se utječe na formiranje novih ili reorganiziranje dotadašnjih vrijednosnih sustava kod pojedinaca, u kontekstu procesa destigmatizacije obiju ranjivih skupina. Možemo reći da je sve navedeno utjecalo na značajno nisku stopu recidivizma među osobama uključenim u projekt. 

Iz navedenog, projektne dokumentacije i provedenih evaluacija vidljivo je da projektni tim i voditelji radionica prate korisnike, procjenjuju njihove potrebe i daljnje aktivnosti planiraju u skladu s dobivenim i kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima.

Važno je istaknuti da projektni tim Udruge aktivno uključuje same korisnike u vrednovanje projektnih aktivnosti, na taj način procjenjujući i osluškujući njihove potrebe te su aktivnosti planirane u skladu s dobivenim kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima, odnosno povezane su sa stavrnim potrebama korisnika.

Osim već uhodane suradnje s „Jockey klubom Hrvatske“, udruga „Jedni za druge“ nastavlja suradnju s drugim organizacijama civilnog društva i/ili javnim ustanovama kao što su Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje „Sirius“. Takva suradnja omogućila je kvalitetniju realizaciju projektnih aktivnosti i ciljeva. 

Uz već spominjan značajan broj educiranih volontera, kao specifičnu jaku snagu projekta ističemo i održavanje aktivnosti u tijeku pandemije. Udruga je u ovom zahtjevnom periodu zdravstvene krize pronašla rješenje za održavanje aktivnosti uz poštivanje epidemioloških mjera, a one aktivnosti koje trebaju doseći širu lokalnu zajendicu i veći broj ljudi uspješno je realizirala putem online platformi. Zaključno, evaluirani projekt je baziran na potrebama korisnika i usmjeren ka pozitivnim promjenama, ima postavljene jasne i mjerljive ciljeve, a uključuje provedbu aktivnosti u različitim okruženjima. Slijedom gore navedenog i prema indikatorima navedenim u projektnom planu, ostvareni su ciljevi projekta, što čini projekt uspješnim. Citirajući komentar jednog od neizravnih korisnika, evaluacija je pokazala da se aktivnosti udruge trebaju nastaviti „samo tako dalje - Jedni za druge“.

Programi Udruge su uglavnom fokusirani na aktivnosti rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te resocijalizacije rehabilitiranih ovisnika. Osnovna aktivnost je terapija jahanjem, no svake godine se program obogaćuje i širi dodatnim aktivnostima. Program Udruge je kontinuirano financiran sredstvima Grada Zagreba, Ministarstva socijalne politike i mladih te donacijama privatnog i poslovnog sektora. Opći cilj našeg projekta je promicanje inkluzije ranjivih skupina stanovništva putem uključivanja bivših ovisnika u pomagačke aktivnosti terapije jahanjem za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom. Smatramo da je naš projekt značajan zbog aktivnosti kojima Udruga zapravo nudi socijalne usluge svojim korisnicima i to na razini lokalne zajednice, ali i zbog inovativnosti jer u svoje aktivnosti neposrednim kontaktom uključuje dvije socijalno osjetljive i ranjive skupine korisnika (djecu s teškoćama u razvoju/osobe s invaliditetom i bivše ovisnike). Korisnike našeg programa društvo, mogli bismo reći, „tradicionalno“ i uobičajeno smatra isključivo „primateljima“ usluga zdravstvene i socijalne skrbi. Naš program nudi pristup na načelima inkluzije – svi naši korisnici su stavljeni u poziciju aktivnih sudionika projekta, dakle ne samo da primaju usluge u okviru aktivnosti Udruge, već ih i neposredno pružaju. Na taj način obje „ranjive“ skupine osnažujemo u cilju ostvarenja inkluzivnog pristupa.

 

U realizaciji našeg programa sudjeluju:

  • Sanja Maroević, prof. klinička psihologinja, psihoterapeut, Klinika za psihijatriju Vrapče, autorica projekta i izvoditeljica programa
  • Ena Ivezić, mag. psych, voditeljica volontera i izvoditeljica programa
  • Prim.dr.sc. Melita Uremović, specijalist fizikalne i rehabilitacijske medicine, supervizor
  • Doc.dr.sc. Ante Bagarić, specijalist psihijatar; Klinika za psihijatriju Vrapče, pročelnik Zavoda za liječenje ovisnosti, supervizor
  • Volonteri

U programu, je trenutno uključeno 58 djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, 20 apstinenata - bivših ovisnika o alkoholu i psihoaktivnim tvarima, kocki i internetu te 16 članova obitelji naših korisnika. Od siječnja 2012. godine Udruga „Jedni za druge” sklopila je s Ministarstvom pravosuđa - Upravom za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima Ugovor za izvršavanje rada za opće dobro (br. 11-05/12) prema kojem će osuđenicima (prednost dajemo bivšim ovisnicima), tj. osobama uključenim u probaciju, biti omogućeno da rad za opće dobro odrađuju u okviru Udruge „Jedni za druge” i projekta koji Udruga provodi. U rad i aktivnosti Udruge su uključeni i branitelji Domovinskog rata.

Većina aktivnosti se odvija na prostoru jahališta „Jockey klub Hrvatske“, na adresi Karlovačka cesta 80 K, Zagreb.

O svojim pozitivnim iskustvima i dosadašnjem radu, redovito izvještavamo u medijima i na našim web stranicama.

Reputation Management