IZVJEŠTAJ VANJSKE EVALUACIJE ZA 2017. GODINU

za projekt

„Resocijalizacija ovisnika kroz pomagačke aktivnosti terapije jahanjem u rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom“

(Udruga „Jedni za druge“)

Evaluator: Sanja Jozić, mag.psych.

Opći cilj projekta „Resocijalizacija ovisnika kroz pomagačke aktivnosti terapije jahanjem u rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom“ udruge Jedni za druge je unaprijediti kvalitetu resocijalizacijskog procesa bivših ovisnika o psihoaktivnim tvarima. Specifični ciljevi projekta su:

- unaprijediti psihosocijalne, životne i profesionalne vještine bivših ovisnika o psihoaktivnim tvarima potrebne za održavanje apstinencije i konstruktivno uključivanje u društvenu zajednicu,

- izgraditi kvalitetnije obrasce provođenja slobodnog vremena kod bivših ovisnika kroz prirodnu integraciju,

- senzibilizirati širu društvenu zajednicu za resocijalizacijske potrebe bivših ovisnika putem promotivnih aktivnosti.

Projektne aktivnosti uključile su 24 izravnih – apstinenata, bivših ovisnika o alkoholu i psihoaktivnim tvarima.

Neizravni korisnici obuhvaćeni projektnim aktivnostima čine:

-      16 članova obitelji djece s teškoćama i osobama s invaliditetom i gore navedenih korisnika (roditelji, braća i sestre, partneri/ce, djeca) koji aktivno sudjeluju i pružaju podršku resocijalizaciji i rehabilitaciji korisnika

-       41 volonter, uglavnom studenti ili stručnjaci pomagačkih struka

-    50 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama (tjelesnim i mentalnim) koji također čine članove udruge je sudjelovalo u terapiji jahanjem u okviru radno-okupacijskih aktivnosti bivših ovisnika, kreativnim radionicama i u aktivnostima prirodne integracije

-      Neizravne korisnike čine i četvero kažnjenika koji su upućeni u Udrugu preko Probacijskog sustava (Uprava za kazneno pravo)  na obavljanje društveno korisnog rada kroz aktivnosti Udruge.

Pristup resocijalizaciji bivših ovisnika u ovom projektu najvećim dijelom se temelji na radnoj terapiji (kroz pomaganje u provođenju terapije jahanjem za osobe s invaliditetom, njezi konja i brizi za imanje), za što su korisnici i educirani. Osim ove skupine aktivnosti, korisnicima su ponuđene aktivnosti namijenjene unaprjeđenju psihosocijalnih vještina, prirodnoj integraciji (posjet kulturnim ustanovama, sportskim događajima i druženje u prirodi s članovima obitelji) i povećanju zapošljavanja. U izvođenje projekta je bila uključena i partnerska organizacija Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje „Sirius“ koja je provodila savjetovanje vezano uz profesionalno usmjeravanje i pomoć u usvajanju akademskih vještina bivših ovisnika. Ističe se sudjelovanje 41 volontera (od toga 22 novopridošlih u odnosu na ranije projekte udruge), za koje je organizirana edukacija o terapiji jahanjem i radu s bivšim ovisnicima te redovita grupna supervizija.

METODE

Glavne metode postupka evaluacije su uključivale uvid u relevantnu projektnu dokumentaciju i intervjue s projektnim timom i volonterima. U projektnom prijedlogu su definirani kvantitativni i kvalitativni pokazatelji kojima je vođena evaluacija ishoda. Kvantitativni pokazatelji su uključivali: broj korisnika koji je održao primarnu apstinenciju bez recidiva tijekom jednogodišnjeg razdoblja trajanja projekta, broj korisnika koji je redovito sudjelovao u predviđenim aktivnostima i kvantitativne rezultate korisničke evaluacije pojedinih aktivnosti. Kvalitativni evaluacijski podaci su uključivali individualizirane periodičke izvještaje koje su izrađivati volonteri koji individualno prate korisnika, a koji se odnose na ispunjavanje individualnog plana resocijalizacije bivšeg ovisnika te njegove psihosocijalne, interpersonalne i intrapersonalne vještine.

REZULTATI

Broj korisnika koji je održao primarnu apstinenciju

Od ukupno 13 novouključenih korisnika tijekom ove godine, njih 11 je održalo apstinenciju bez recidiva tijekom trajanja projekta. Jedan korisnik je nakon tromjesečne apstinencije ušao u recidiv te imao poteškoća s ponovnim uspostavljanjem apstinencije i vraćen je ponovno u bolnički tretman, a drugi korisnik je nastavio svoje liječenje nakon recidiva u terapijskoj zajednici van Zagreb. 11 korisnika iz prethodnih projektnih perioda, koji su također sudjelovali u pojedinim aktivnostima, uspješno su održali apstinenciju. Možemo istaknuti da je održanje apsitencije kao jedan od pokazatelja i kriterija uspješnosti ostvarenja projektnih ciljeva visoko ostvaren.

Sudjelovanje korisnika u pojedinim aktivnostima

·         Sudjelovanje u individualnom programu resocijalizacije i radnoj terapiji

Uvidom u dostupnu dokumentaciju, od početka projekta za 10 novih korisnika je ugovoren program resocijalizacije, dok je 11 korisnika ostalo uključeno u aktivnosti programa resocijalizacije još od prošlog projektnog perioda. Troje novouključenih pokazali su veliki interes i motivaciju za sudjelovanje u aktivnostima Udruge tijekom hospitalnog liječenja (Klinika za psihijatriju Vrapče), te im je isto i omogućeno (u trajanju od 3-5 mjeseci koliko je trajalo liječenje) bez ugovaranja programa resocijalizacije.

Ukupno osam korisnika – bivših ovisnika je redovito sudjelovalo u radnoj terapiji kroz provođenje terapije jahanjem i aktivnostima održavanja imanja i njege konja svaki dan vikenda tijekom 2017. godine. Navedeni novi korisnici su prošli i edukaciju za sudjelovanje u provođenju terapije jahanjem za osobe s invaliditetom. Na godišnjoj razini održano je čak 888  termina terapije jahanjem u projektnom periodu.

Korisnici su sukladno svojim afinitetima mogli izabrati u koji oblik radno-terapijske aktivnosti će se uključiti, te je osim terapije jahanjem,  troje korisnika (od kojih dvoje novouključenih), bilo angažirano u provođenju kreativnih i likovnih radionica namijenjenih djeci s teškoćama i mladim osobama s invaliditetom

·         Unaprjeđenje psihosocijalnih vještina

U projektnom periodu provedeno je 8 psihoedukativno - iskustvenih radionica s ciljem osnaživanja samopouzdanja kod bivših ovisnika, jačanja njihovih komunikacijskih vještina i vještina rješavanja sukoba. Na radionicama je sudjelovalo ukupno 16 korisnika. Putem evaluacijskih listića, korisnici ocjenjuju s odličnim sve komponente provedenih radionica s najvišim ocjenama za pripremljenost i podržavanje voditelja te osjećaj ugode na radionci. Također, ističu da su visoko motivirano iščekivali idući susret.   

·         Održavanje zaposlenosti, zapošljavanje i uključivanje u školovanje

Među trinaest novouključenih korisnika, dva su bila nezaposlena, četvero ih je u mirovini, a ostali su zaposleni. Svi opisani korisnici su zadržali postojeće radno mjesto.

Partnerska organizacija „Sirius“ je pružila usluge profesionalnog savjetovanja i usmjeravanja za dvoje korisnika koji su sudjelovali u profesionalnom usmjeravanju i savjetovanju kroz 4 susreta. Korisnici su bili ohrabreni i osnaženi u procesu mogućnosti uključivanja u svijet rada (ali i nastavka obrazovanja), imaju jasniju viziju onoga što bi za njih bilo korisno te su dobili konkretne alate važne u procesu zapošljavanja.

U sklopu individualizirane podrške za traženje zaposlenja, jedan novouključeni nezaposleni korisnik je bio savjetovan o mogućnostima traženja zaposlenja (internetsko pretraživanja poslova),  a jedan novouključeni korisnik je tražio savjete u okviru mogućnosti ostvarivanja prava branitelja.

·         Izgradnja kvalitetnijih obrazaca provođenja slobodnog vremena kroz prirodnu integraciju

Projekt je uključivao i aktivnosti koje imaju za cilj kroz prirodnu integraciju izgraditi kod korisnika kvalitetnije obrasce provođenja slobodnog vremena i stvoriti zdrave socijalne odnose. U takvim aktivnostima, koja su uključivala zajednička druženja i posjete kulturnim ustanovama i sportskim događajima (u partnerstvu s Centrom za kulturu Trešnjevka, MNK Futsal Dinamo, KK Cibona), sudjelovalo je 14 korisnika (od toga 3 uključenih ove godine).

Osim posjeta kulturnim ustanovama, od siječnja do kraja 2017. godine, realizirano je 6 zajedničkih druženja bivših ovisnika i volontera na „zajedničkoj kavi“ u cilju obogaćivanja slobodnog vremena bivših ovisnika.

Osim navedenog, velik broj korisnika je sudjelovao na Danima obiteljskog druženja sa svojim članovima obitelji (14 korisnika) uz svoju širu obitelj i zajedničko druženje s neizravnim korisnicima i članovima njihovih obitelji.

·         Senzibilizacija šire društvene zajednice putem promotivnih aktivnosti

Tijek i rezultati projekta su prezentirani stručnoj i općoj javnosti. Udruga je prezentirala projektne aktivnosti, njihove rezultate i daljnje projektne planove na TV i radio stanicama u nizu navrata tijekom godine, putem web stranice Udruge, Facebooka i web portala, putem tiska, distribucijom promotivnog materijala i organizacijom Dana otvorenih vrata.

Važno je naglasiti da je Udruga jedna od odabranih na javnom pozivu HRTa u humanitarnoj akciji „Uz nas niste sami“, te da je time dobila mogućnost emitiranja svojeg promotivnog spota tijekom mjeseca borbe protiv ovisnosti na HRT programima i lokalnim radio stanicama diljem Hrvatske.

Kao središnja aktivnosti senzibilzacije šire društvene zajednice za resocijalizacijske potrebe rehabilitiranih ovisnika ističemo aktivnosti u sklopu obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti. Udruga Jedni za druge je organizirala izložbu radova nastalih tijekom kreativnih radionica u kojoj su sudjelovali rehabilitirani ovisnici, mlade i odrasle osobe s invaliditetom i  volonteri. Osim toga, izvedena je edukativna predstava „ Autogol“ u partnerstvu s Teatrom Tirena i Centrom za kulturu Trešnjevka 08.prosinca 2017. u Centru za kulturu Trešnjevka. U predstavi je sudjelovalo ukupno 12 „glumaca“ (2 bivša ovisnika, 3 volontera te zainteresirani iz lokalne zajednice). U nastanku izvedbe sudjelovalo je još 4 bivša ovisnika, na način da se o njihovom iskustvu o ovisnosti snimio audio dokumentarni materijal koji je bio iskorišten u samoj izvedbi. Predstavi je prisustvovalo oko 200 posjetitelja. Samoj predstavi prethodile su dramske improvizacije koje su se odvijale jednom tjedno.

Uključenost volontera   

U projekt je uključen ukupno 41 volonter, od kojih je 22 novouključenih u 2017. godini. Volonteri su sudjelovali u raznovrsnim aktivnostima udruge: u aktivnostima dogovaranja individualnih ciljeva i praćenje bivših ovisnika uz superviziju, u provođenju njihove radne terapije, u aktivnostima izgradnje pozitivne slike o sebi i samopoštovanja kod bivših ovisnika kroz pomagačke aktivnosti, u individualiziranoj podršci bivšim ovisnicima za traženje zaposlenja, te tijekom posjeta kulturnim ustanovama odnosno sportskim događajima. Također, sudjelovali su u promotivnim zbivanjima Udruge putem medija s ciljem senzibilizacije šire društvene zajednice za resocijalizacijske potrebe bivših ovisnika. Iz intervjua s voditeljicom projekta saznaje se da je broj volontera stabilan s kontinuiranim priljevom novih, što je primjer dobre prakse i ujedno jaka strana ovog projekta.

Korisnička evaluacija aktivnosti

Rezultati korisničke evaluacije ukazuju da su korisnici iznimno zadovoljni programom resocijalizacije i osobljem uključenim u njegovu realizaciju, ponuđenim aktivnostima i organizacijom rada.

Na skali od 1 - 4 procjenjuju da im sudjelovanje u projektu jednako pomaže i kao pomoć u održavanju apstinencije, ispunjenju slobodnog vremena, održavanju psihološke stabilnosti, za osjećaj vlastite vrijednosti i izgradnju novih prijateljstava (prosječne ocjene 4 za sve aspekte dobrobiti). Kao najveću osobnu korist od programa Udruge opisno ističu sljedeće: druženje sa ljudima, psihoedukativne radionice i jahanje, ispunjenje slobodnog vremena te „što se osjećam korisnim i psihički stabilniji“.

Osim izravnih korisnika u evaluaciji su sudjelovali i roditelji djece korisnika rehabilitacijskog programa. Prije svega, oni ističu da se u aktivnosti Udruge uključuju s ciljem osiguravanja terapije i rehabilitacije za svoje dijete, ali i druženja i međusobne pomoći. Najveći broj djece je uključen u aktivnost terapije jahanjem, a 42% uključenih u evaluaciju navodi da sudjeluje i u ostalim aktivnostima za djecu i mlade s teškoćama (likovne radionice, zajedničke igre i druženja u okviru dana otvorenih vrata, druženja povodom obiteljskog dana, odlazak na kazališna i sportska događanja).

Što se tiče postignutih promjena koje roditelji primjećuju kod djece uključene u terapiju jahanjem, osim fizioterapijskih ciljeva, djeca s teškoćama su kroz terapiju jahanjem dobili podršku i na socio-emocionalnom planu razvoja.

Na pitanje kako doživljavaju sudjelovanje bivših ovisnika u aktivnostima Udruge, roditelji djece s teškoćama odgovaraju: „Nemam zamjerki na druge sudionike program. Bitno je da i njima pomaže“, „Smatram kako je to odlična prilika i kako čovjek ima pravo na greške u svome životu i na drugu priliku. Podržavam i sve pohvale“. Svi roditelji opisuju svoja iskustva kao pozitivna po tom pitanju.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Evaluirani projekt je baziran na potrebama korisnika i usmjeren ka pozitivnim promjenama, ima postavljene jasne i mjerljive ciljeve, a uključuje provedbu aktivnosti u različitim okruženjima. Prema indikatorima navedenim u projektnom planu, ostvareni su ciljevi projekta, što čini projekt uspješnim.

Različitim aktivnostima koje Udruga nudi korisnicima je ponuđena podrška u različitim životnim područjima, a aktivnostima koje su se odvijale vikendom se posebno doprinijelo kvalitetnoj strukturi slobodnog vremena bivših ovisnika, posebice zato jer nedostaje sadržaja vikendima koji bi se nudili toj ciljnoj skupini. Kroz projektne aktivnosti njeguje se jedinstven pristup pružanja podrške jedne ranjive skupine drugoj, odnosno bivši ovisnici pomažu volonterima u provođenju terapije jahanjem za osobe s invaliditetom, a osobe s invaliditetom pomažu u resocijalizaciji ovisnika kroz to što im pružaju priliku za uspostavljanje zdravih i novih međuljudskih odnosa koji nisu vezani uz korištenje sredstava ovisnosti.  Možemo reći da je sve navedeno utjecalo na značajno nisku stopu recidivizma među osobama uključenim u projekt.

Ključni aspekti stabilnosti razvoja Udruge i nastavka projektnih aktivnosti su stalni i stabilan angažman uključenih osoba/stručnjaka i čvrsta mreža velikog broja volontera koji sudjeluju u radu udruge te suradnja s udrugom „Jockey klub Hrvatske“, koja pruža resurse u pogledu osiguravanja prostora i konja potrebnih za provođenje terapije.

Uz već spominjan značajan broj educiranih volontera, kao specifičnu jaku snagu projekta ističemo i prisutnost u medijima koja, s jedne strane osigurava postizanje cilja koji se odnosi na senzibilizaciju šire društvene zajednice, a s druge strane, čini Udrugu prepoznatljivom u društvu.

Zaključno, najveće jamstvo da je utjecaj projektnih aktivnosti dugoročan ima realizirano podizanje svijesti među širom društvenom zajednicom o važnosti resocijalizacije za bivše ovisnike, kao i činjenica da će se rad s rehabilitiranim ovisnicima u Udruzi Jedni za druge nastaviti i u budućnosti.

Zagreb, siječanj 2018.

Reputation Management